Наскоро истекува рокот – Како да избегнете казна и да ја замените возачката без чекање во ред

Возачката дозвола на старите документи по член 351 од важеччкиот Закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата ваши до 10 јуни оваа година.

Граѓаните се обврзани да до тој ден ги предадат барањата за да ги заменат за нови, затоа што во спротивно ги чека парична казна, а ако немаат нова дозвола по 10 јуни нема да можат да управуваат со возилото.

Граѓаните поднесуваат барања за замена на возачка дозвола по местото на престој.

Во барањето треба да се приложи важечката лична карта, старата дозвола на хартиениот образец, потврда да уплатат такса од 255, 621 и 700 динари и лекарско уверение.

Парична казна предвидува дека за истечената возачка дозвола до 6 месеци изнесува од 6 до 20 илјади динари, а за подолго од тој период, од 15 до 30.000 динари.

Возачката дозвола можат да ја заменат и по електронски пат. Оваа услуга треба да им овозможи на граѓаните да не доаѓаат два пати во полициската станица за да извршат замена на возачката дозвола, туку по пат на Интернет, а преку Порталот еUprava, електронски да поднесат барање и да по истиот пат во секое време вудат во каков статус е нивното барање.