Трета синдикална коктелијада со другарот Блажо, по повод 13ти Ноември, односно денот на ослободувањето на Скопје од фашистичкиот окупатор. Вечер забвата е во „Синдикат“.