Најправилно е да се каже Христос воскресна, а покрај тоа дозволен е и архаичниот црквен облик Христос воскресе. Никогаш не велете ВаскрЕсЕ или васкрсЕ или воскрЕсЕ.