Проституцијата во римско време била легална, се наплаќала со токени: секоја поза по различна цена

Римјаните имале специјални монети за да плаќаат за сексуални услуги, користеле еротски токени или спинтри со еротски сцени. Проституцијата и борделите биле легални во Римската империја. Проституцијата се сметала за легитимен деловен потфат.

Легализирана проституција во антички Рим
Борделите постоеле во антички Рим и биле посетени од сите класи на општеството. На мажите им било дозволено легално да купуваат сексуални услуги. Сексот се купувал и продавал во овие бордели како производ. Не се знае точно како се одвивале паричните трансакции. Може да се претпостави дека сопствениците на бордели или макроата не дозволувале проститутките да им пуштат пари низ раце, за случајно да не бидат украдени. За тие услуги користеле спинтери. Спинтрите се еротски жетони, како монети направени од бронза или месинг, со кружен облик. На предната страна на жетонот била прикажана еротска сцена или пар како води љубов, а на задната страна имало римски број од I до XVI. Се верува дека жетоните биле во употреба во текот на I век и често се припишуваат на владеењето на императорот Тибериј.

Целта на спинтрите
Истражувачите веруваат дека овие токени биле користени за плаќање за сексуални услуги во борделите. Има и такви кои ја довеле во прашање функцијата на еротските токени или спинтри. Некои историчари сугерираат дека овие монети биле користени во некоја бизарна игра како токени или жетони. Ако се користеле токени за оваа намена, бројките можеби биле фактор во позициите, потезите или резултатите. Аверсната сцена, иако еротска, би била за забава, а не за возбуда. Друга теорија е дека спинтрите биле знаци за влез во театарот. Овој аргумент се заснова на идејата дека броевите можеби го претставуваат распоредот на седиштата. Сцените би биле чисто за декорација, битен бил само бројот. Сепак, нема докази дека местата биле нумерички распределени.

Спинтрите првпат ги проучувал Езекиел Спајнхајм. Токму Спанхајм го применил латинскиот збор „spintria“ на еротските сцени и предложил поврзаност со проституцијата.

Во историските записи нема многу информации за овие монети. На ѕидовите на бањите, особено во Помпеја, има фрески кои се насликани со сексуални сцени кои се исти како оние на монетите. Античкиот град е познат по бројот на јавни куќи, од кои имало меѓу 30 и 35 распоредени низ градот.

На спинтрите нема знаци на истрошеност, како што е случајот со монетите во оптек. Исто така, релативно малку од нив се пронајдени во споредба со бројот на монети кои вообичаено се наоѓаат на археолошки локалитети.

Различни секс пози биле различно ценети
Монетите на едната страна имаат римски број, а другата страна претставена е сексуална положба или други прикази на сексуална желба. Покрај машките и женските фигури, имало и спинтри само со приказ на машки фигури. Од ова се претпоставува дека некои од услугите што ги давале проститутките, машки или женски, во римските бордели вределе повеќе од другите.

Во моментов на аверсот има 13 сексуални сцени. Заедно со различните броеви на задната страна, има вкупно триесет и девет пара, кои се илустрирани.

Сексуалните услуги на просечната проститутка обично се плаќале помеѓу 2 и 10 асови. На оние кои се желни за одредена услуга ќе им се издаваат специјални спинтри. Корисникот на услугата можел да избере што сака и би земал таков спинтрер па ќе и ја даде на проститутката на влезот.

Scroll to Top