(прв дел) Која е целта и кој управува со масовните медиуми?

By

Масовните медиуми е поим кој влегол во употреба во 1920 година со појавата на радиото, а подоцна и телевизијата. Под нив се подразбираат сите медиуми кои се дизајнирани за пошироката публика.

Масовните медиуми се подмножество на еден поширок поим на масовни комуникации. Нивните основни одлики се  силно да влијаат на формирањето масовно консумирачко општество, кое главно е во контраст со самостојното одлучување.

Масовните медиуми  настанале долго по појавата на локалните и националните. Во Европа првите масовни медиуми биле весниците кои доминирале во текот на деветнаесеттиот век. На самиот почеток развојот на масовните медиуми бил колеблив, весниците и списанијата биле пишувани исклучиво за домашните читатели, што било комбинирано со јазичната бариера, која влијаела на можноста за извоз.

Во суштина, медиумите функционирале на начин на кој доминира одразот на здружените интереси на моќните општествени групи, кои се во положба да вршат распределба на општествените ресурси. И покрај овие ограничувања, медиумите играат клучна улога во сите модерни општества.

Уште повеќе, ако општеството е поотворено за секој глас, улогата на медиумите е важна за таа отвореност да биде долготрајна. Денеска во масовните медиуми се вбројуваат радиото, телевизијата, музиката и видеозаписите, филмот, печатените медиуми, интернетот и компјутерскиот софтвер.

„Дали некогаш сте се прашале зошто медиумите прикажуваат ‘козмополитизам’, ‘мултиетничност’ и ‘мултикултуралност’, како нешто напредно и посакувано, а национализмот и тежнеењето за етнички хомогено друштво, како нешто негативно и назадно?“, „Дали некогаш сте се прашале зошто медиумите секое искажување на патриотизам го прикажуваат како фашизам?“, „Дали некогаш сте се прашале зошто медиумите постојано ја прикажуваат хомосексуалноста (и другите слични изпопачености) како општествено прифатливи, да не кажеме посакувано однесување, како само една од ‘сексуалните ориентации’?“

Сликата на светот кон кој мултиетничноста е врвот на напредок на општеството, а секое искажување на љубовта кон сопствениот народ е третирано како фашизам, омраза и нетолеранција, како и тоа половата изопаченост како хомосексуализмот да се смета како една од „сексуалните ориентации“ не е ништо друго туку производство на медиумите, односно медиумска економија. А кои се господари на медиумите?

Одговорот е – Евреите!

А дека Евреите навистина ги контролираат медиумите, не е тешко да се открие. Во вториот дел од текстот ќе направиме кратка анализа на најважните медиуми во Америка, Канада, Европа и Хрватска:

 

Ќе ви се допадне