Home СЕШТО Властите прво и дадоа име на улицата по убиецот, а потоа го сменија со име на жртвата